ALGEMENE LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN: THE WOLFPACK COMPANY

KvK nummer:      63981637
BTW nummer:    168525215B01

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: The Wolfpack Company
Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer
Opdracht: De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2 Algemeen

2.1   Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen                Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2         De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3         Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door The Wolfpack Company;

2.4         De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

2.5         Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen;

2.6         Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing;

2.7         Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken dient dat schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1         Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend.

3.2         Overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer partij is, gelden eerst als gesloten:

 1. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
 2. na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer gedaan aanbod;
 3. bij mondelinge overeenkomst door overhandiging van administratie-, boekhoud- en of fiscale dan wel andere te verwerken bescheiden ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden;

3.3         Indien Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meer- werkopdracht ontvangt van de Opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van Opdrachtgever en Opdrachtnemer daartoe gegevens aanlevert, waarna Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk accepteert, althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag Opdrachtnemer er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever is geschied tegen de door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen en tarieven;

3.4         De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- , reis- en administratiekosten en leges, tenzij anders aangegeven;

3.5         Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten;

3.6         Een offerte van The Wolfpack Company heeft altijd een geldigheidsduur van 15 werkdagen, tenzij anders aangegeven;

3.7         Indien er binnen deze termijn geen overeenstemming is bereikt met The Wolfpack Company, kunnen door wederpartij geen rechten meer worden ontleend. Na verloop van 15 werkdagen komen de offertes integraal te vervallen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1         Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;

4.2         Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

4.3         De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;

4.4         Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever dan wel de voorgedragen kandidaat, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn;

4.5         Opdrachtnemer heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in zijn dossier te houden ook al vraagt Opdrachtgever vernietiging of teruggave van zijn dossier;

4.6         Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

4.7         De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is Opdrachtnemer echter toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de Opdrachtgever bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt;

4.8         Indien opdrachtgever dit wenst kan, in onderling overleg met The Wolfpack Company, het traject van           consultancy, werving en selectie en training tot vier weken voor aanvang van de eerste afgesproken      ondersteuningsdag kosteloos worden verplaatst naar een uiterlijk drie maanden later gelegen eind / start datum;

4.9         Vanaf zeven kalenderdagen voor aanvang van de eerste ondersteuningsdag is verplaatsing zonder kosten niet mogelijk;

4.10       In geval  The Wolfpack Company  door ziekte verhinderd is wordt het ondersteunings-traject verplaatst naar een nader overeen te komen datum;

4.11       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Annulering door Opdrachtgever

5.1         Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze geheel of gedeeltelijk annuleert, blijft hij het verschuldigde honorarium conform
artikel 8 van deze algemene voorwaarden verschuldigd, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

5.2         Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 6 Annulering door The Wolfpack Company

6.1         The Wolfpack Company kan een opdracht weigeren of de verdere opdrachtuitvoering staken, indien het in conflict komt met de algemeen geldende normen en waarden. Hierbij is een opzegtermijn van twee weken van toepassing.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7.1         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

7.2         Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

7.3         Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten;

7.4         Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8 Uitvoeringstermijn

8.1         Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9 Honorarium

9.1         Het honorarium van Opdrachtnemer wordt in geval van een Werving & Selectieopdracht berekend op basis van een fulltime bruto jaarsalaris verhoogd met het vakantiegeld, eventuele 13e maand en vaste emolumenten van de geplaatste kandidaat;

9.2         The Wolfpack Company werkt in het geval van Werving & Selectie volgens het no-cure-no-pay principe, tenzij anders is overeengekomen;

9.3         Het gestelde in artikel 9.1 geldt eveneens indien de geplaatste kandidaat een functie op basis van deeltijd gaat bekleden, tenzij anders is overeengekomen;

9.4         Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast tarief, uurtarief of dagdeeltarief overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief;

9.5         Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien Opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of reis-, verblijfkosten met meer dan 5 % zijn gestegen;

9.6         Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat;

9.7         Opdrachtnemer heeft het recht het overeengekomen (uur)tarief jaarlijks te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer van CBS voor “contractuele loonkosten per uur”, vermeerderd met 3,5 %, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt;

9.8         Indien tijdens de werving- en selectieprocedure kandidaten via een ander kanaal dan via Opdrachtnemer worden voorgedragen, worden deze kandidaten opgenomen in de procedure via Opdrachtnemer en zijn de onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. Deze bepaling geldt eveneens indien de kandidaten rechtstreeks via Opdrachtgever worden aangemeld.

Artikel 10 Betaling

10.1       The Wolfpack Company verstuurt 14 dagen na afronding van de werkzaamheden de factuur.
Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds  elke maand  (eind van de maand) gefactureerd.  Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtnemer is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen;

10.2       Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

10.3       In geval van een Werving & Selectieopdracht wordt aan Opdrachtgever gefactureerd op de dag dat de kandidaat de arbeidsovereenkomst aanvaardt of uiterlijk 7 dagen voor de geplande startdatum.

10.4       Indien The Wolfpack Company de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling, over het openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand of deel van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen.
10.5       Reiskosten  en reistijd  zijn niet inbegrepen bij de prijzen van het traject. Op de factuur
worden deze bedragen apart vermeld.

10.6       In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

10.7       Reclameringen over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend, eventueel per aangetekend                schrijven binnen acht  dagen na  dagtekening van de factuur.

Artikel 11 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

11.1       The Wolfpack Company verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht betreffende het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van  vertrouwelijke aard zijn;

11.2       Gegevens van deelnemers worden door The Wolfpack Company vertrouwelijk behandeld.

Artikel 12 Incassokosten

12.1       Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, meteen minimum van € 350,00;

12.2       Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 Onderzoek, reclames

13.1       Klachten over de geleverde diensten dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk te worden ingediend bij The Wolfpack Company in. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren;

13.2       Klachten over de geleverde diensten dienen minimaal te bevatten:

 1. naam, adres en woonplaats van klager;
  b. naam en werkadres van degene over wie geklaagd wordt; c. beschrijving van de klacht;
  d. redenen voor de klacht;
  e. eventuele documentatie;

13.3       Opdrachtnemer stuurt binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging met de verwachte behandelingstermijn;

13.4       Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de diensten alsnog (laten) verrichten zoals 14.4 overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is
geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden – gemaakt;

13.5       De door Opdrachtnemer opgestelde stukken, bestanden c.q. geschriften worden voor – verzending aan een ontvangende instantie door Opdrachtgever gecontroleerd.
Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever hiertoe voldoende gelegenheid. Opdrachtgever dient de
stukken, bestanden c.q. geschriften te controleren op correctheid en volledigheid. Bij – Opdrachtgever rust de onderzoeksplicht. Na controle door Opdrachtgever worden de opgestelde stukken naar de ontvangende instantie verzonden. Bij spoedeisende zaken
ligt het risico van de kwaliteit en deugdelijkheid van de opgestelde stukken, bestanden
c.q. geschriften steeds bij Opdrachtgever. Opdrachtgever dient er op toe te zien dat het 14.5 door Opdrachtnemer opgestelde voldoet aan zijn wensen;

13.6       Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of leveren niet
meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van 14.6 het bepaalde in het artikel “Aansprakelijkheid”.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

14.1       Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en
  deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

14.2      Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

14.3                      Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

14.4       Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1       The Wolfpack Company verplicht zich de consultancy, werving en selectie en training
naar beste vermogen uit te voeren.

15.2       Ondanks alle zorgvuldigheid aanvaardt  The Wolfpack Company geen aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij aan The Wolfpack Company opzet of grove schuld kan worden verweten.

15.3       Indien The Wolfpack Company op enig moment wel aansprakelijk is voor enige schade, zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de werkzaamheden waar de schade betrekking op heeft en zal nimmer meer bedragen dan hetgeen door de verzekeraar van The Wolfpack Company in desbetreffend geval wordt uitgekeerd.

15.4       In geen geval is The Wolfpack Company aansprakelijk voor indirecte- c.q. gevolgschade, zoals gederfde inkomsten.

Artikel 16 Vrijwaringen

16.1       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten op door de Opdrachtgever verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

16.2       Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Overmacht

17.1       De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;

17.2       Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

17.3       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, zoals ziekte van haar personeel, stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen;

17.4       Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen;

17.5       Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een der partijen schriftelijk aan de andere partij is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is;

18.2       Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan;

18.3       Opdrachtnemer is gerechtigd alle in haar bezit zijnde documenten en rapportages van de wederpartij, 12 maanden na het beëindigden van de werkzaamheden te vernietigen.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1       Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet;

19.2       Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;

19.3       Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Coulanceregeling

20.1       Indien een arbeidsovereenkomst met een kandidaat binnen dertig dagen na aanvang eindigt, omdat de kandidaat zelf stopt of Opdrachtgever de overeenkomst met kandidaat in deze periode opzegt of laat ontbinden, met als reden dat de kandidaat niet naar behoren functioneert, hetgeen door Opdrachtgever met relevante stukken dient te worden onderbouwd, zal opdrachtnemer aan Opdrachtgever 50% van het reeds ontvangen honorarium terugbetalen.

20.2       Deze regeling vervalt indien het niet naar behoren functioneren aan de Opdrachtgever verwijtbaar is en/of bij overschrijden van de betalingstermijn(en) behorende aan deze opdracht.

Artikel 21 Geschillen

21.1       Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan de betreffende Raad van Arbitrage.

Artikel 22 Toepasselijk recht

22.1       Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23 Slotbepaling

23.1       De Opdrachtnemer is bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden.